Lời nói đầu         

          Phong tục, tập quán là một khái niệm phức tạp, tuy nhiên có thể được hiểu là: “những thói quen đă được mọi người tuân thủ tại một địa phương trong một hoàn cảnh bắt buộc phải chấp nhận lề thói ấy như một phần luật pháp của địa phương”. Như vậy, phong tục, tập quán thực chất là những qui tắc xử sự mang tính cộng đồng, phản ánh nguyện vọng qua nhiều thế hệ của toàn thể dân cư trong một cộng đồng tự quản (làng, xă, khu vực).

        Việt nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có những phong tục khác nhau. Hiểu phong tục tập quán của mỗi dân tộc là cách khám phá những nét văn hoá đặc trưng của dân tộc và cũng là cách giữ ǵn văn hoá dân tộc.